MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI FEN LİSELERİ YÖNETMELİĞİ
 

Bir önceki Yönetmeliğin Yayım tarihi: 29.05.1993/21595 RG. 
Yayım tarihi: 10.01.1999/23579 RG.
Değişiklik: Şubat 1999 23608 RG. 
07.09.2003/25222 RG. 
31.03.2004/25419 RG. 
04.06.2004/25482 RG. 
05.04.2005/25777 RG.
23.12.2006–26385 RG.
24.03.2008-26826 RG.
04.03.2009-27159 RG.
18.07.2010-27645 RG.

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1- Bu Yönetmeliğin amacı, fen liselerinin işleyişi ile ilgili esasları düzenlemektir.
Kapsam 
MADDE 2 – Bu Yönetmelik Fen liselerine öğrenci seçimi, kayıt-kabul, nakil ve eğitim-öğretim ile ilgili esasları kapsar. (23/12/2006-26385 RG.)
Dayanak
MADDE 3- Bu Yönetmelik, 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu ile 3797 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanuna dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4- Bu Yönetmelikte geçen;
a) Bakanlık: Millî Eğitim Bakanlığını,
b) Okul: Fen liselerini,
c) Müdür:Fen Lisesi Müdürünü
d) Öğretmen:Fen Lisesi öğretmenini,,
e) Pilot Okul: Bakanlıkça seçilen uygulama okulunu,
f) Üniversite: İşbirliği yapılan üniversiteleri
g) Bilim Danışma Gurubu: Üniversitelerden görevlendirilecek bilim adamlarından oluşan gurubu,
h) Protokol: Bakanlık ile Üniversiteler arasında yapılan protokolü,
ı) Hazırlık Sınıfı:9 uncu sınıftan önce yabancı dilde, dinleme-anlama-okuma-anlama; konuşma ve yazma becerileri kazandırmayı amaçlayan sınıfı,(Yürürlükten kaldırılmıştır.23/12/2006-26385 RG.)
j) Veli: Öğrencinin anne, baba ve vasisi olan kişiyi,
k) Yönerge: Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumlarına Geçiş Yönergesini 
(24.03.2008-26826 RG) ifade eder.
l) E-Okul: Bakanlığa bağlı okul/kurumlarda eğitim, öğretim ve yönetimle ilgili iş ve işlemlerin mevzuatına uygun olarak elektronik ortamda yürütüldüğü ve bilgilerin muhafaza edildiği sistemi” (18.07.2010-27645 RG.)
İKİNCİ BÖLÜM
Kuruluş, Fen Liselerinin Amacı
Kuruluş
MADDE 5 – Fen liseleri; eğitim-öğretim süresi 4 yıl olan yatılı ve karma okullardır. Bu okullarda öğrenci velilerinin istekleri doğrultusunda gündüzlü öğrenciler de öğrenim görebilirler. Fen Liseleri, öncelikle fen alanı ile ilgili yüksek öğretim kurumlarının bulunduğu yerlerde açılır. 
(23/12/2006-26385 RG.)
Fen Liselerinin Amacı
MADDE 6- Okul;
a) Zeka düzeyleri ile fen ve matematik alanlarındaki yetenekleri yüksek olan öğrencileri, matematik ve fen bilimleri alanında yüksek öğrenime hazırlamayı,
b) Matematik ve fen bilimleri alanlarında gereksinim duyulan üstün nitelikli bilim adamlarının yetiştirilmesine kaynaklık etmeyi,
c) Öğrencileri araştırmaya yöneltmeyi, bilimsel ve teknolojik gelişmeler ile yeni buluşlara ilgi duyanların çalışacakları ortamı ve koşulları hazırlamayı,
d) Yeni teknolojileri kullanabilen, yeni bilgiler üretebilen ve projeler hazırlayabilen bireyler yetiştirmeyi,
e) Öğrencilerin bilimsel araştırma yapmalarına, bilimsel ve teknolojik gelişmeleri izlemelerine yardımcı olacak şekilde yabancı dilde iyi yetişmelerini sağlamayı amaçlar.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Bilim Danışma Grubu
Bilim Danışma Grubu
MADDE 7 — Okulun eğitim-öğretim programlarının geliştirilmesi, öğretmenlerin hizmet içi eğitimde yetiştirilmesi, eğitim alt yapısının iyileştirilmesi, seminer ve projelerin nitelik yönünden geliştirilmesi çalışmalarına katkıda bulunmak amacıyla Bakanlık ile iş birliği içinde çalışmak üzere üniversite öğretim üyelerinden Bilim Danışma Grubu oluşturulur. Bilim Danışma Grubu üç yılı doldurduğunda her yıl yaşça büyük üyeden başlamak üzere bir üyesi yenilenir. İş birliğinin esasları üniversitelerle yapılacak protokol ile belirlenir. Araştırma, geliştirme ve uygulama çalışmalarının yapılması için Ankara Fen Lisesi pilot okul olarak seçilir.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Kontenjan tespiti, Tercih ve Başvuru, Yerleştirme, Kayıt Kabul ve Nakiller 
(Değişiklik 24.03.2008-26826 RG)
Kontenjan tespiti 
MADDE 8- 9 uncu sınıflara alınacak öğrenci kontenjanını belirlemek üzere; okul müdürünün başkanlığında bir müdür yardımcısı, bir rehber öğretmen, öğretmenler kurulunca seçilen bir öğretmen ve okul-aile birliğini temsilen bir veliden meydana gelen bir komisyon oluşturulur.

Okula her yıl alınacak öğrenci sayısının 4 şubeyi, bir şubedeki öğrenci sayısının ise 26’yı geçmemesi esastır. Ancak, okulun fiziki imkân ve donanımı ile öğretmen sayısı dikkate alınarak bir şube daha açılabilir.

Açılacak 9 uncu sınıf şube ve alınacak öğrenci kontenjanı, ilçe ve il millî eğitim müdürlüklerince de
onaylanarak, her yıl mayıs ayı içerisinde Bakanlıkça belirlenen takvim çerçevesinde Bakanlığın ilgili birimine elektronik ortamda bildirilir. Bakanlıkça yapılan değerlendirme sonunda belirlenen 9 uncu sınıf öğrenci kontenjanı, her yıl tercih ve yerleştirmeye ilişkin yayımlanan kılavuzda ilân edilir. Kılavuz yayımlandıktan sonra kontenjanlarda değişiklik yapılmaz.” (18.07.2010-27645 RG.)
Tercih ve Başvuru
MADDE 9- Bu okullarda öğrenim görmek isteyen ilköğretim 8 inci sınıf öğrencileri; Yönergede belirlenen usul ve esaslar ilgili kılavuz/kılavuzlardaki açıklamalar doğrultusunda yerleştirmeye esas puana göre tercihte bulunurlar.
İlgili mevzuata göre yurdumuzda öğrenim görme şartlarını taşıyan yabancı uyruklu öğrenciler hakkında da diğer öğrenciler gibi işlem yapılır. (24.03.2008-26826 RG)
Okullara Yerleştirme ve Kayıt-Kabul
MADDE 10- Bu okullara, Yönergeyle belirlenen usul ve esaslar ile ilgili kılavuz/kılavuzlardaki açıklamalar doğrultusunda, yerleştirmeye esas puana göre merkezî yerleştirme ile öğrenci alınır. Okul kontenjanlarına, tercih ve yerleştirme işlemleri ile kayıt-kabule ilişkin hususlara Bakanlıkça her yıl yayımlanan kılavuz/kılavuzlarda yer verilir. (24.03.2008-26826 RG) 
“Nakiller"
MADDE 11- Bu okullar arasında öğrenci nakillerine esas olmak üzere; sınıf tekrarı, nakil ve benzeri
sebeplerle şube öğrenci sayısı 26’yı aşmayacak şekilde oluşacak açık kontenjanlar ve sınıf seviyesindeki taban puanlar eokul sisteminde belirtilir.
Nakiller; açık kontenjan bulunması, öğrencinin yerleştirmeye esas puanının, naklen gitmek istediği okulun kendi sınıf seviyesinde mevcut bulunan öğrencilerin yerleştirmeye esas taban puanından az olmaması ve puan üstünlüğüne göre yapılır.
Nakil başvurusu, öğrencinin öğrenim gördüğü okul müdürlüğüne velisi tarafından yapılır. Öğrencinin nakilşartlarını taşıması hâlinde başvurusu; öğrenim gördüğü okul müdürlüğünce, e-okul sisteminden naklen gidilmek istenilen okul müdürlüğüne iletilir. E-okul sistemi üzerinden alınan nakil başvuruları, ilgili okul müdürlüğünce haftanın son iş günü değerlendirilir. Değerlendirme ile ilgili tutanak, e-okul sistemi üzerinden alınarak okul müdürü ve ilgili müdür yardımcısı tarafından imzalanıp dosyalanır. Sonuç, aynı gün okulda ilan edilir, ayrıca öğrencinin öğrenim gördüğü okul müdürlüğüne e-okul sisteminden bildirilir. 
Naklin uygun görülmesi hâlinde veli bilgilendirilir ve öğrenci en geç 5 iş günü içinde yeni okuluna başlar. Bu süre içinde öğrencinin eski okulundan ayrılmadan nakil talebinden vazgeçmesi hâlinde, bu durum öğrenci velisi tarafından yazılı olarak okul müdürlüğüne bildirilir ve nakil işlemi e-okul üzerinden iptal edilir.Öğrenciye ait veriler, yeni okuluna başladığı gün e-okul sisteminden alınır.
Resmî ve özel fen liseleri dışındaki diğer resmî ve özel ortaöğretim kurumlarından resmî fen liselerine öğrenci nakli yapılmaz. Resmî fen liselerinden, resmî ve özel diğer ortaöğretim kurumlarına geçiş, ilgili mevzuat hükümleri ile okulların yönetmeliklerinde yer alan nakil şartlarına göre yapılır.”
(18.07.2010-27645 RG)

BEŞİNCİ BÖLÜM
Öğretim Programları ve Fen Derslerinin Ağırlığı
Öğretim Programları
MADDE 12- Fen liselerinde, Bakanlıkça uygun görülen ders çizelgeleri ve öğretim programları uygulanır. Fen programlarında laboratuar ve uygulama çalışmalarına ağırlık verilir.
Eğitim-öğretim Türkçe yapılır. Matematik ve fen grubu derslerindeki teknik terimlerin yabancı dildeki karşılıkları da öğretilir.
Öğretim programlarının ağırlığı
MADDE 13 – 10 uncu, 11 inci ve 12 nci sınıflarda matematik ve fen bilimleri grubu derslerinin öğretim programlarının ağırlığı, haftalık ders çizelgesindeki ders saatleri toplamının % 50 sinden az olmayacak şekilde düzenlenir. (18.07.2010-27645 RG)
ALTINCI BÖLÜM
Başarının Değerlendirilmesi, Proje ve Seminer Çalışmaları
(23/12/2006-26385 RG.)
Seviye Belirleme Sınavı Sonucu Dokuzuncu Sınıfa Devam
MADDE 14— 9 uncu sınıf yabancı dil dersini izleyebilecek düzeyde oldukları velileri tarafından okul yönetimine seviye belirleme sınavlarından önce yazılı olarak bildirilen öğrenciler, bu sınava alınır. Seviye belirleme sınavı, okul yönetimince, yabancı dil öğretmenlerinden oluşturulan komisyon tarafından ders yılının başladığı tarihten itibaren bir hafta içinde hazırlık sınıfı düzeyinde yazılı ve sözlü olarak yapılır. Bu sınavda en az 3 alan öğrenciler, başarılı sayılarak 9 uncu sınıfa devam ettirilir.(Yürürlükten kaldırılmıştır. 23/12/2006-26385 RG.)
Başarının Değerlendirilmesi
MADDE 15 – Bu okullarda öğrenci başarısının değerlendirilmesi, 8/12/2004 tarihli ve 25664 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Orta Öğretim Kurumları Sınıf Geçme ve Sınav Yönetmeliği hükümlerine göre yapılır.(23/12/2006-26385 RG.)
Proje ve Seminer Çalışmaları
MADDE 16- Her öğrencinin öğrenimi süresince bireysel veya grup hâlinde matematik ve fen bilimleri grubu derslerinin en az birinden proje çalışmasına katılması zorunludur. Projeler puanla değerlendirilir ve teslim edildiği dönemin notuna doğrudan etki ettirilir. (23/12/2006-26385 RG.)
Yurt içi ve yurt dışı proje çalışmalarına ya da yarışmalara katılması okul yönetimince uygun bulunan öğrenciler, öğretmenlerinin sorumluluğunda bu çalışmalara katılır ve bu sürelerde izinli sayılırlar.
Seminer çalışmaları, öğrencilerin ilgi, istek ve yeteneklerine göre bireysel ya da grup halinde öğretmen gözetiminde serbestçe yaptıkları çalışmalardır. Bu çalışmalar okulun haftalık ders çizelgesinde gösterilir. Bu saatlerde, özellikle son sınıflar için; Bilim Danışma Grubu veya okulun öğretmen kadrosundan sağlanacak konuşmacılar aracılığıyla okulun amaçlarına uygun konferanslar da düzenlenebilir. Okul yönetimi haftalık seminer saatlerinde öğretmen durumlarına göre değişiklik yapabilir. Seminer ve proje çalışmalarında öğrencilerin laboratuar, kitaplık, spor salonu ve konferans salonu gibi olanaklardan en verimli şekilde yararlanmaları için okul yönetimi gerekli önlemleri alır.
YEDİNCİ BÖLÜM
Zümre Başkanı ve Görevleri 
MADDE 17- Zümre öğretmenleri, aralarından birini zümre başkanı seçer. Zümre başkanı seçilirken, adayın koordinasyon yeteneği, verimliliği, öğrenim durumu ve kıdemi göz önünde bulundurulur.
Zümre başkanı, ilgili mevzuatta belirtilen görevlerin yanı sıra eğitim-öğretimin niteliğinin geliştirilmesi yönünde aşağıda belirtilen görevleri de yapar:
a) Yönetim, Bilim Danışma Grubu ve ders öğretmenleri arasında eş güdümü sağlar.
b) Öğretimin daha iyi yapılabilmesi için zümre öğretmenleriyle yıllık çalışma plânı hazırlar ve uygulanmasını gerçekleştirir.
c) Ders programlarının, dersin amaç ve ilkelerini gerçekleştirecek şekilde uygulanmasını sağlayarak ders öğretmenleri arasındaki iş birliğini geliştirir.
d) Öğretimde verimliliğin artırılması amacıyla ders öğretmenlerince gerekli araştırmaların yapılmasını sağlar ve benzeri sonuçların değerlendirilmesini izler.
e) Lâboratuar, proje ve seminer çalışmalarının düzenli yürütülmesini sağlayıcı işlevleri üstlenir.
f) Diğer derslerin zümre öğretmenleri başkanları ile yakın iş birliği yaparak öğrencilerin daha iyi yetişmelerine yardımcı olur.
g) Ders öğretmenleri ile birlikte çevredeki eğitim kurumları ile iş birliği yapılmasını sağlar. Eğitim programlarının uygulanması ve geliştirilmesi yönünde oluşan görüşleri okul yönetimine bildirir.
h) Diğer zümre başkanları ile yapılan toplantılarda alınan kararları ders öğretmenlerine ulaştırır. Programların ve çalışmaların aynı doğrultuda yürütülmesi için gerekli önlemleri alır.
ı) Okul müdürlüğünce verilecek diğer görevleri yapar. 
SEKİZİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Yönetmelikte Hüküm Bulunmayan Haller
MADDE 18 - Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde orta öğretim kurumlarında uygulanan mevzuat hükümleri esas alınır.

MADDE 19 - Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesiyle birlikte 29/5/1993 tarihli ve 21595 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Fen Liseleri Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.
Geçici Madde 1- Bazı derslerin öğretimini yabancı dille yapan resmi/özel ilköğretim kurumlarından mezun olan ve koşulları taşıyan öğrenciler doğrudan 9 uncu sınıfa devam ettirilirler.(Yürürlükten kaldırılmıştır.23/12/2006-26385 RG)
Geçici Madde 2- Bu Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrası hükmü 1999-2000 öğretim yılından itibaren uygulanır. 1998-1999 öğretim yılında 6 ncı ve 7 nci sınıflarda okutulan Türkçe, matematik ve fen bilgisi derslerinden her birinin yıl sonu notunun en az 2; bu üç dersin yıl sonu notları toplamının en az 10 olması koşulu aranır.(Yürürlükten kaldırılmıştır.23/12/2006-26385 RG.)
GEÇİCİ MADDE 1 – 2007-2008 öğretim yılında ilköğretim 8 inci sınıfta öğrenim görmekte olan öğrencilerden, 6 ncı, 7 nci sınıflarda Türkçe, matematik ve fen bilgisi derslerinin her birinin yıl sonu notu en az "orta" ve bu derslerin yıl sonu notlarının ağırlıklı ortalaması en az 4.00 olanlar bu okulları tercih edebilirler.Öğrenimlerinin 6 ncı veya 7 nci sınıfını, ya da bunların her ikisini yurt dışında yapan öğrenciler için bu sınıf/sınıflara ait yukarıda belirtilen şartlar aranmaz. (24.03.2008-26826 RG)
Yürürlük
MADDE 20- Bu Yönetmeliğin 1 inci ve 2 nci maddeleri, 2005-2006 Öğretim Yılında 9 uncu sınıflara yeni kayıt yaptıran öğrencilere uygulanmak üzere, diğer maddeleri ise yayımı tarihinde yürürlüğe girer. (23/12/2006-26385 RG.)
Yürütme
MADDE 24- Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Eğitim Bakanı yürütür.

                       Copyright © 2011 Zile Fen Lisesi Tüm Hakları Saklıdır

Hoşgeldiniz
Burası Zile Fen Lisesi Öğrenci Sayfasıdır.

İyi Eğlenceler...

Zile Fen Lisesi Öğrenci Grubu
 
Toplam 23465 ziyaretçi (88914 klik) Kişi Siteyi Ziyaret Etti!
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=